Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pc1

นโยบายหลักรัฐมนตรี

นโยบายหลักรัฐมนตรี

"โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ รับใช้ประชาชนด้วยหัวใจ”
       เป็นนโยบายหลักที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยึดถือปฏิบัติ
       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมอบนโยบายจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายหลัก 4 ข้อ คือ
       1) การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเลือกคนดีเข้าสู่ระบบบริหาร
       2) ทำงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและคอรัปชั่น
       3) ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง
       4) ให้เป็นข้าราชการที่ดีด้วยหัวใจที่รักประชาชน
 
       นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
       - การจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับแรก
       - ให้มีการส่งเสริมโครงการปั่นจักรยานในพื้นที่ของหน่วยงานตามความเหมาะสม
       - ให้มีการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
       - ให้ใช้หลักวิชาการในการปฏิบัติงาน
       - พื้นที่ที่มีความสำคัญให้หัวหน้าส่วนราชการดูแลเป็นพิเศษ
       - ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับทราบ
       - ให้มีการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่เข้าใจวิธีการดำเนินงาน
       - ให้มีบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดแบบไร้รอยต่อ