Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pc1

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายธนู

กมลสินธุ์

กุมภาพันธ์ 2546 - 18 เมษายน 2547

2

นายมานิตย์

วัฒนพันธ์

19 เมษายน 2547 – 5 สิงหาคม 2547

3

นายชัยยันต์

สมบูรณสิน

6 สิงหาคม 2547 - 7 กุมภาพันธ์ 2551

4

นายพรชัย

ต้นสายเพ็ชร

8 กุมภาพันธ์ 2551 – 30 ตุลาคม 2551

5

นายวัลลภ

เสือดี

5 พฤศจิกายน 2551 - 30 กันยายน 2552

6

นายอำนาจ

เจิมแหล่

19 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 พฤศจิกายน 2556

7

นายไพรัช

นาคทรัพย์

1 พฤศจิกายน 2556 – 1 มีนาคม 2560

8

นายธีระ

เงินวิลัย

2 มีนาคม 2560 – 1 มีนาคม 2561

9

นายพีระ

ช่วยบำรุง

2 มีนาคม 2561 – 1 ธันวาคม 2562

10

นายเมืองแมน

เกิดนานา

2 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน