Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Sukhothai Provincial office of Natural Resource and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pc4

ITA 2563

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 พ.ค. 63

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 พ.ค. 63

คู่มือเรื่องร้อง

28 พ.ค. 63

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 พ.ค. 63

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

28 พ.ค. 63

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27 พ.ค. 63

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

27 พ.ค. 63

การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

27 พ.ค. 63

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
< 1 2 3