Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pg1

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2564

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2564
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้าน ทุจริตจังหวัดสุโขทัย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่กระทำการทุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยถอยลง และหมดสิ้นไป
นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย พิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปราบการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่